Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Horsee.pl lub Serwis - serwis internetowy pod domeną horsee.pl, który jest platformą ogłoszeniową służącą do tworzenia, publikowania, wyszukiwania, przeglądania i promowania ogłoszeń. Serwis umożliwia pozyskanie informacji kontaktowych do ogłoszeniodawcy, takich jak numer telefonu, adres, email, profile w mediach społecznościowych itp.
 2. Użytkownik – korzystająca z Horsee.pl pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, mogąca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Ogłoszenie - strona internetowa w domenie horsee.pl, która wyświetla dane, opis oraz zdjęcia dotyczące świadczonej usługi, podane przez Użytkownika w formularzu dodawania Ogłoszenia.
 4. Konto – zbiór danych o Użytkowniku, powiązanych z jego aktywnością na profilu. Również przestrzeń w Serwisie, do której Użytkownik ma dostęp po rejestracji i autoryzacji za pośrednictwem poczty email, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności dedykowanych dla zalogowanych Użytkowników.
 5. Profil stajni - strona internetowa w domenie horsee.pl, która wyświetla dane, opis oraz zdjęcia konkretnej stajni lub ośrodka jeździeckiego, które Użytkownik może dodać do swojego Konta. Profile stajni są publikowane w serwisie, w odrębnej części Wyszukiwarki.
 6. Wyszukiwarka - narzędzie w Serwisie, podzielone na dwie sekcje, “Usługi” i “Stajnie”, służące do wyświetlania i filtrowania Ogłoszeń oraz Profili Stajni.
 7. Administrator - podmiot będący właścicielem i zarządcą Serwisu, którym jest Alicja Karczmarczuk, NIP 9512572448. Podmiot świadczy usługi na rzecz Użytkowników, w tym także usługi odpłatne, polegające na udostępnianiu zasobów systemu informatycznego jakim jest platforma horsee.pl w celu gromadzenia i publikowania informacji w postaci Ogłoszeń. Podmiot działa zgodnie z przepisami prawa polskiego, na zasadach przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności rejestracja Konta, oznacza, że Użytkownik akceptuje regulamin i politykę prywatności.
 4. Rejestrując Konto w Serwisie, Użytkownik zawiera umowę z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników i pozostałe informacje na podstawie Polityki prywatności dostępnej pod adresem https://horsee.pl/zobacz/polityka-prywatnosci
 6. Administrator może dokonać zmian Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu zarejestrowanych Użytkowników z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na realizację odpłatnych usług wobec Użytkownika, nabytych przed wprowadzeniem zmian.
 

§ 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne w zakresie korzystania z Wyszukiwarki, przeglądania Ogłoszeń, rejestracji Konta, dodawania Ogłoszeń i tworzenia Profilu stajni. Płatne funkcjonalności Serwisu opisane są w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu. 
 2. Aby w pełni korzystać z usług i funkcjonalności Serwisu konieczne jest użycie urządzenia z dostępem do internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 3. Rejestracja konta oznacza zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem o świadczenie usług na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Warunkiem koniecznym pełnej rejestracji konta w Serwisie jest posiadanie adresu email oraz potwierdzenie próby rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany na adres email podany w formularzu tworzenia konta.
 5. Rejestracja i aktywacja konta w Serwisie umożliwia tworzenie, edytowanie i opublikowanie Ogłoszenia do wglądu innych Użytkowników, a także obserwowanie innych Ogłoszeń po dodaniu ich do listy “Ulubione”.
 6. Rejestracja i aktywacja konta w Serwisie umożliwia stworzenie i upublicznienie Profilu stajni.
 7. Stworzenie Profilu stajni jest warunkiem koniecznym do publikacji ogłoszeń usług świadczonych przez stajnie i inne ośrodki jeździeckie.
 8. Na Użytkowniku ciąży obowiązek zamieszczania w Ogłoszeniu, Profilu Użytkownika i Profilu Stajni aktualnych, zgodnych z prawdą danych.
 9. Administrator nie bierze udziału w transakcjach i sporach pomiędzy Użytkownikami.
 10. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 11. Zawieranie umów oraz transakcje pomiędzy Użytkownikami odbywają się bez udziału Administratora.
 12. Zabronione jest wykorzystywanie danych Użytkowników zamieszczonych w Profilu stajni i Ogłoszeniu w jakimkolwiek innym celu niż nawiązanie kontaktu w celu dokonania transakcji.
 13. Zabronione jest tworzenie więcej niż jednego Ogłoszenia w Serwisie, dotyczącego świadczenia tych samych usług.
 14. Zabronione jest tworzenie więcej niż jednego Konta w Serwisie w celu publikacji tych samych Ogłoszeń, dotyczących tych samych usług świadczonych przez Użytkownika.
 

§ 4 Publikacja ogłoszeń na platformie

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na horsee.pl jest bezpłatne.
 2. Aby zamieścić Ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik musi zarejestrować Konto, zaakceptować Regulamin i uzupełnić formularz dodawania Ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie publikowane jest w Serwisie przez 90 dni od dnia zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.
 4. Użytkownik ma możliwość przedłużyć okres publikacji Ogłoszenia (na kolejne 90 dni) po upływie co najmniej 30 dni od momentu zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie lub poprzedniego przedłużenia. 90-dniowy okres przedłużenia publikacji Ogłoszenia rozpoczyna się w chwili przedłużenia publikacji Ogłoszenia za pomocą przycisku w sekcji “Moje oferty”.
 5. Dodając Ogłoszenie, Użytkownik zgadza się na udostępnienie danych podanych w Ogłoszeniu innym Użytkownikom, w tym danych kontaktowych, danych osobowych, zdjęć i adresów stron internetowych, a także adresów profili w mediach społecznościowych.
 6. Użytkownik ma świadomość, że strony Ogłoszeń i dane w nich zawarte mogą być indeksowane przez zewnętrzne wyszukiwarki internetowe. Użytkownik wyraża na to zgodę.
 7. Ogłoszenia usług świadczonych przez Stajnie wyświetlane są w odrębnej części Wyszukiwarki “Stajnie”
 8. Zamieszczenie Ogłoszenia dotyczącego usług świadczonych przez Stajnie wymaga utworzenia Profilu stajni.
 9. Ogłoszenie zamieszczane w Serwisie może zostać dodane w obrębie tylko jednej kategorii usług, przy czym Użytkownik dodaje Ogłoszenie w obrębie jednej podkategorii i dowolnej liczby podkategorii szczegółowych.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji w zakresie kategorii usług.
 11. Grafiki, znaki towarowe i inne materiały zawarte w Ogłoszeniu przez Użytkownika są przedmiotem praw Użytkownika lub Serwisu. Ich wykorzystywanie wymaga uprzedniej zgody właściciela praw.
 12. Treści i zdjęcia opublikowane w Ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.
 13. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  • Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  • Nie są zgodne ze faktycznie świadczonym zakresem usług;
  • Dotyczą tematyki innej niż jeździectwo i obszary z nim powiązane;
  • Zawierają zdjęcia i/lub treści powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne oraz zdjęcia o charakterze erotycznym czy gorszącym;
  • Naruszają godność, wizerunek lub dobra osobiste osób trzecich;
  • Napisane są w języku innym niż polski;
  • Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  • Promują i reklamują konkurencyjne serwisy internetowe i ogłoszeniowe;
  • Naruszają obowiązujące przepisy prawa.
 14. Zamieszczanie Ogłoszeń niezgodnych z Regulaminem może skutkować redakcją lub usunięciem Ogłoszenia, a także całkowitą dezaktywacją Konta.
 

§ 5 Profil stajni

 1. Aby utworzyć Profil stajni w Serwisie, Użytkownik musi zarejestrować Konto, zaakceptować Regulamin i uzupełnić formularz tworzenia Profilu stajni.
 2. Profil stajni tworzony jest w panelu Użytkownika, w zakładce “Moja stajnia”.
 3. Profile Stajni są wyświetlane w odrębnej części Wyszukiwarki o nazwie “Stajnie”.
 4. Stworzenie Profilu stajni jest niezbędne do publikowania Ogłoszeń świadczonych przez Stajnie.
 5. Profil stajni publikowany jest bezterminowo.
 6. Tworząc Profil stajni, Użytkownik zgadza się na ujawnienie danych podanych w Profilu stajni innym Użytkownikom, w tym danych kontaktowych i adresowych, zdjęć, adresów stron internetowych, a także adresów profili w mediach społecznościowych.
 7. Użytkownik ma świadomość, że strona Profilu stajni i dane w nim zawarte mogą być indeksowane przez zewnętrzne wyszukiwarki internetowe. Użytkownik wyraża na to zgodę.
 

§ 6 Płatne funkcjonalności w Serwisie

 1. Użytkownik ma możliwość odpłatnie pozyskać dodatkowe funkcjonalności poprawiające widoczność jego ogłoszenia w wyszukiwarce na okres od 14 do 90 dni.
 2. Nabywając wybraną funkcjonalność lub pakiet funkcjonalności Użytkownik zawiera umowę sprzedaży z Administratorem.
 3. Wykupienie odpłatnej funkcjonalności jest możliwe po dodaniu Ogłoszenia. W sekcji “Moje oferty” w panelu Użytkownika wyświetlana jest lista dodanych Ogłoszeń z przyciskiem prowadzącym do złożenia zamówienia.
 4. Ceny wyświetlane w procesie składania zamówienia są wyrażone w złotówkach i zawierają podatek VAT, czyli są cenami brutto. W zależności od kategorii Ogłoszenia ceny dodatkowych funkcjonalności mogą się różnić.
 5. Cena płatnej funkcjonalności ma dwie składowe:
  • Opłata serwisowa za możliwość udostępnienia usługi, która stanowi 50% ceny całkowitej;
  • Opłata za okres aktywacji płatnej funkcjonalności, która stanowi 50% ceny całkowitej.
 6. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 7. Płatności świadczone za pośrednictwem operatora (Przelewy24) odbywają się zgodnie z zasadami regulaminu operatora, po uprzednim zaakceptowaniu go przez Użytkownika. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację usług pomiędzy Użytkownikiem a operatorem płatności.
 8. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Konieczne jest dodanie takiej informacji do zamówienia (zaznaczając odpowiedni checkbox) i uzupełnienie danych firmy w procesie zakupu.
 9. Wszystkie zamówienia i płatności realizowane przez Użytkownika są dostępne w panelu Użytkownika w zakładce Zamówienia.
 10. Czas działania płatnej funkcjonalności rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia realizacji płatności Administratorowi przez pośrednika płatności.
 11. Czas publikacji Ogłoszenia zostaje automatycznie wydłużony (o 90 dni od dnia zakupu płatnej funkcjonalności), jeśli okres trwania płatnej funkcjonalności sięga poza standardowy czas publikacji Ogłoszenia.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność odpłatnych funkcjonalności, w tym zwiększenia zainteresowania Ogłoszeniem.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami na zasadach opisanych w paragrafie 8 niniejszego Regulaminu.
 

§ 7 Zasady odpowiedzialności

 1. Za publikowane w Ogłoszeniach treści, dane i zdjęcia całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników poza Serwisem. Ponadto, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania w ramach Serwisu sprzeczne z niniejszym Regulaminem, z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika i nie ma pełnej kontroli nad wiarygodnością Użytkowników, gdyż ma ograniczone możliwości weryfikacji danych podanych w Ogłoszeniu i ich zgodności ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Użytkownika do realizacji transakcji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz stan faktyczny i prawny oferowanych przez Użytkowników usług.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową lub niepełną realizację usług związanych z Ogłoszeniami, ani za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich realizacji.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi związanej z Ogłoszeniem.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za małe zainteresowanie Ogłoszeniem, jak również za jego całkowity brak.
 9. Administrator ma prawo ukryć, zredagować lub usunąć Ogłoszenie, które narusza prawo, zasady współżycia społecznego lub niniejszy Regulamin.
 10. Administrator ma obowiązek poinformować Użytkownika o ukryciu, zredagowaniu lub usunięciu Ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 9, podając przyczynę ukrycia, zredagowania lub usunięcia Ogłoszenia.
 11. Administrator może dostosować kategorię wyświetlania Ogłoszenia jeżeli Użytkownik sam nie wybierze prawidłowej.
 12. Administrator ma prawo w części lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z Serwisu Użytkownikom, którzy łamią prawo lub zasady niniejszego Regulaminu.
 

§ 8 Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia odpłatnych usług przez Serwis, o których mowa w paragrafie 6 Regulaminu, należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub mailowo na adres kontakt@horsee.pl.
 2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji musi zawierać precyzyjne oznaczenie osoby zgłaszającej, która zakupiła usługę w Serwisie. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres email będący loginem użytkownika w serwisie, datę zakupu usługi, adres do korespondencji i przyczynę reklamacji.
 3. Odpowiedź Serwisu na reklamację kierowana jest na adres mailowy Użytkownika zgłaszającego, którego używa jako loginu w Serwisie.
 4. Maksymalny termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia.
 5. Każdy użytkownik może zgłosić chęć usunięcia konta w Serwisie i danych użytkownika poprzez formularz kontaktowy lub mailowo na adres kontakt@horsee.pl.
 6. Zgodnie z artykułem 35 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 7. Zgodnie z artykułem 35 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia od umowy, użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Ewentualnemu zwrotowi podlega jedynie proporcjonalna część opłaty za okres aktywacji płatnej funkcjonalności, o której mowa w punkcie 5 paragrafu 6 niniejszego Regulaminu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, na rzecz którego usługa została, za jego wyraźną zgodą, w pełni zrealizowana, o czym został poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia.
 9. Użytkownikowi, który podlega ochronie konsumenta przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności aby:
  • poprawić poziom bezpieczeństwa Użytkowników i ich danych;
  • dostosować działanie Serwisu do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • usprawnić działanie Serwisu;
  • umożliwić Użytkownikom korzystanie z nowych funkcjonalności, zarówno bezpłatnych jak i odpłatnych;
  • zmienić warunki zakupu i realizacji odpłatnych funkcjonalności Serwisu;
  • przeciwdziałać nadużyciom związanym z korzystaniem z Serwisu.
 2. Każda zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Użytkowników drogą elektroniczną.
 3. W przypadku odpłatnych funkcjonalności aktywowanych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają zapisy aktualne na moment opłacenia zamówienia.
 4. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu Horsee.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.